Nyereményjáték


Nyereményjáték szabályzat

A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a gyIQ.hu (a továbbiakban: Szervező) által a 2015-ös évtől meghirdetett nyereményjátékra (továbbiakban Játék vagy Nyereményjáték) vonatkozik. A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 16. évet betöltött természetes személy (továbbiakban:Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
a Szervező megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Játék leírása

Játék megahatározott időtartama alatt, a gyIQ.hu oldalaira legtöbb kérdést feltevő felhasználó nyereményben részesül. Holtverseny kialakulása esetén az a játékos nyer, akinek a kérdéseihez több kép lett feltöltve. Egyező kép darabszám esetén pedig az nyer, akinek a kérdéseinek az átlagértéke nagyobb.

A Játék időtartama

A Játék időtartama a Szervező által meghatározott időtartamokra vonatkozik.

Az aktuális Játék időtartama: 2020.06.01. - 2020.10.31.

Jelentkezés a Játékra

A Játékban részt venni, a www.gyIQ.hu weboldalon érvényes regisztrációval, vagy a közösségi felhasználói fiókkal való belépéssel lehet.

Nyeremény

Az aktuálisan futó játékunk nyereménye egy 5000 Ft értékű IKEA ajándékutalvány, melyet a nyertes legkésőbb 2020.04.04-ig felhasználhat. További információ a kártyáról az IKEA oldalán olvasható. A nyeremény pénzre át nem váltható. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) azonban a Játékost terhelik.

Nyertesek értesítése

A Szervező a nyertes játékos felhasználónevét a gyIQ.hu Facebook oldalán teszi közzé, továbbá a nyertes játékos regisztrált email címére külön értesítést küld.

A nyeremények átadása

A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása megtörténjen. A nyertes a nyeremény átvételére a nyereményről szóló értesítés megérkezését/tudomásulvételét követő 30 napon belül jogosult.

Egyéb rendelkezések

A Játékban való részvétel és a regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékra való regisztráció és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos regisztrál a Nyereményjátékra:
önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait (gyIQ.hu felhasználónév) a nyertes-közlés kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait (email cím, postai cím), a Szervező kizárólag a Nyereményjátékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a Szervező saját marketing, reklám tevékenysége céljából és kizárólag az ehhez szükséges mértékben nyilvántartsa, kezelje, felhasználja, információt, hírlevelet és kiadványokat továbbítson a megadott elérhetőségekre a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával.
önként hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása céljából az általa adott adatok feldolgozásával megbízott Őcsi Balázs (1164 Budapest, Budapesti út 155/B; Adószám: 62814623-1-42 ; Bankszámla: OTP Bank 117-73140-00032865) részére továbbítsa.
tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

Azzal, hogy a Játékos regisztrál a Játékra, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy önként megadott adatai a Szervező, gyIQ.hu adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező, – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Játék lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenysége céljából a jövőben felhasználhassa. A Játékos e-mail címe megadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti a következő címre eljuttatott levél útján: gyIQ.hu 1164 Budapest, Budapesti út 155/B., illetve a www.gyIQ.hu oldalon a felhasználói adatok beállítása között a felhasználó törlésével. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

Szervező a jelen részvételi szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget - ide értve a generált tömeges, vagy moderátoraink által értelmetlen esetleg többször ismételt kérdések feladása a weboldalon - a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja.
Tájékoztatjuk, hogy jogában áll
(i) az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonni;
(ii) hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni;
(iii) személyes adatai kezelése ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott esetekben tiltakozni;
(iv) tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
(v) adatainak helyesbítését, adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását kérni;
(vi) az adatai helyesbítéséről, zárolásáról és törléséről értesítést kapni az adatkezelőtől;
(vii) jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulni;
(viii) követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését.

A Játékos a Játékra való regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen nyereményjáték részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-92149/2015.

Írd meg a kérdésedet | Kapcsolat | Gyakran Ismételt Kérdések | ÁSZF
gyIQ.hu 2020. - v1.2.1.30807 - Közösségi tudástár